Apríl

13.4.2018     Hodina Zeme - "Deň vody"

12.4.2018   Na ceste nie si sám - policajt v MŠ

20.4.2018   Svet okolo nás - celosovenská súťaž výtvarnej tvorby

22.4.2018  Uzavierka súťaže s Milk Agro - zber tetrapakov a vrchnákov z jogurtu:

                  200 000 g krabičiek od mlieka a 8 000 g viečka z jogurtov za rok 2016/2017

                  Umiestnili sme sa na 9 mieste 

Návšteva špeciálneho pedagóga v MŠ - spolupráca s CPPPaP vo Svidníku

                 Deň zeme - sadenie zeleniny, výsadba stromčekov

             Súťaž "Duchnovičov PO " v prednesepoézie a prózy v rusínskom jazyku

                 Básňou k detským srdciam - recitačná súťaž

                  Výtvarná súťaž "Deti v záhradke " v spolupráci

                so Sl. zväzom záhradkárov

                 Návšteva MÚZEA UKR: KULTÚRY