SLED UDALOSTÍ.....

Prehľad významných udalostí, ktoré sa udiali

 v  Materskej škole od roku 1990

 
06.12.2018  Materská škola získala na základe realizácie Detskho karnevalu s BUPI  NOVÉ DETSKÉ IHRISKO na školskom dvore
 

12.04.2018  Primátor mesta Ing. Ján Holodňák podpísal zmluvu so spoločnosou EKOSVIP s.r.o Sabinov na REKONŠTRUKCIU BUDOVY                MATERSKEJ ŠKOKY

27.4.2018  Tlačová  beseda k pilotnému projektu MŠVVaŠ - "Digitálny obsah vzdelávania v MŠ" pod názvom IKATIKA za prítomnosti štátneho                           tajomníka Mgr. Petra Krajňáka

24.04.2018     Materská škola získala v súťaži s Milk Agro "Recykluj a vyhraj" 9. miesto v zbere tetrapakov / 111 000 g/a 18. miesto v zbere                               viečok z jogurtov SABI /15 000 g/.

                     tablet, trička,kávovar a tovar za 150,00 eur

01.09.2017     MŠ sa zapojilado pilotného programu MŠ SR - IKATIKA

                     na podporu integrácie digitálnych technológií do vzdelávania detí

16.10.2017      Potvrdenie  SČK - zamestnanci MŠ absolvovali kurz prvej pomoci 

20.05.2017      Materská škola bola znova ocenená  v 10 TOP MŠ v súťaži  "Recykluj a vyhraj"- 

                     tablet, trička,kávovar a tovar za 150,00 eur

10.04.2017      MŠ vyhrala v súťaži " Deň s Bupi"

20.05.2016   Materská škola sa umiestnila na 8. mieste v súťaži s Milk Agro "Separuj a vyhraj "

10.6.2016     Slávnostné otvorenie DOPAVNÉHO IHRISKA "SEMAFÓR, NIE JE FÓR"

                     V rámci gratového projektu Volswlagen Slovakia Materská škola získala grant 

                     v sume 3 000, eur na  Dopravného ihriska  "Semafor, nie je fór"

15.11.2015   Materská škola bola úspešná v celoslovenskej kampani " Za zdravé deti v MŠ"

06.11.2015    Materskej škole bol udelený Certifikát eTwinning za realizáciu projektu

                      "Svátky, tradice, zvyky a obyčaje"

                       - inernetová spolupráca deti  4-6 ročných s deťmi MŠ Praha - CZ a MŠ Svidník

                       

28.05.2015       V MŠ bolo zriadené Centrum pre matky a ich detí

                         - úspešnosť mesta v mikprojekte 

 

01.04 2015        Materská škola bola úspešná v druhom projekte  Elektronizácia vzdelávacieho

                          systému  regionálneho školstva -Digitalizácia - poskytnutie granu z MŠ SR

 

29.05.2014        MŠ sa umiestnila medzi 10 TOP MŠ v zbere tetrapakov v súžaži s MilkAgro

 

27.03.2014        MŠ sa zapojila do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému 

                          regionálneho školstva  a bola vybavená  digitálnym setom :

                           / interaktívna tabuľa, notebook, farebná tlačiareň/

28.04.2014        Anna Kurečková bola primátorom mesta menovaná do funkcie riaditeľky MŠ

26.03.2014         Do funkcie riaditeľky MŠ bola Radou školy zvolená Anna Kurečková

01.09.2014         Materská škola je zaradená do programu "Školské ovocie"

25.11.2013         MŠ sa umiestnila na 5. mieste, čím sa  zaradila medzi 10 TOP  MŠ

                           na Slovensku v internetovej súťaži Avent pre školky

01.01.2013        Materská škola s právnym subjektom

03.11.2009        MŠ získala certifikát prvej pomoci FALCK o zapojení do projektu Bezpečné školy

01.09.2009        Začiatok výchovy a vzdelávania    podľa nového Školského   vzdelávacieho 

                           programu  „ POHYB – KRÁSA – ZDRAVIE"  vyplývajúceho zo ŠVP  ISCED O

01.09.2006         Zriadenie telocvične– trieda zdravých aktivít

01.09.2005         Mš  bola poctená výberom Štátneho pedagogického ústavu zapojiť sa do realizácie

                            výskumného projektu Kurikulum predškolskj výchovy

                           - pilotné overovanie predčitateľskej gramotnosti

01.09.1997         MŠ získala Certifikát a bola zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich

                            zdravie SR pod záštitou MŠ a MZ

16.12.1996          Konkurzným konaním vymenovaná  riad. MŠ   Anna Kurečková-v r. 2004 a 2009

                            Radou školy zvolená do funkcie riaditeľky výberovým konaním

01.10.1996          Riaditeľka Mária Špaková odišla na OŠ ako inšpektorka                                 

                            Riadením poverená Anna Kurečková

01.09.1995          Boli zrušené Detské jasle

01.09.1993          Raditeľka MŠ – Mária Špaková Hudáková t.č. ŠŠI

01.09.1991          Riaditeľka MŠ – Alena Kurimská

01.09.1990          Prvá riaditeľka  školy Anna Pagáčová

31.08.1990           Slávnostné otvorenie MŠ a DJ maršála Koneva vo Svidníku

    za prítomnosti predstaviteľov MsNV p. Pisančíka a ONV -vedúcej   

    odboru školstva p. Boženy Miľovej - počet detí 104 v MŠ a 23 v DJ