SLED UDALOSTÍ..... Bouquet

Prehľad významných udalostí, ktoré sa udiali

 v  Materskej škole od roku 1990

 
31.08.1990     Slávnostné otvorenie MŠ a DJ maršála Koneva vo Svidníku
za prítomnosti predstaviteľov MsNV p. Pisančíka a ONV -vedúcej   
odboru školstva p. Boženy Miľovej - počet detí 104 v MŠ a 23 v DJ
 01.09.1990    Prvá riaditeľka  školy Anna Pagáčová
 01.09.1991    Riaditeľka MŠ – Alena Kurimská
 01.09.1993    Raditeľka MŠ – Mária Špaková Hudáková t.č. ŠŠI
 01.09.1995      Boli zrušené Detské jasle
 01.10.1996     Riaditeľka Mária Špaková odišla na OŠ ako inšpektorka                                 
                         Riadením poverená Anna Kurečková
16.12.1996       Konkurzným konaním vymenovaná  riad. MŠ   Anna Kurečková-
v r.2004 a 2009 Radou školy zvolená do funkcie riaditeľky výberovým  konaním
01.09.1997       MŠ získala Certifikát a bola zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich
                          zdravie SR pod záštitou MŠ a MZ
01.09.2005        Mš  bola poctená výberom Štátneho pedagogického ústavu zapojiť sa do
realizácie výskumného projektu Kurikulum predškolskj výchovy
-pilotné overovanie predčitateľskej gramotnosti
01.09.2006         Zriadenie telocvične– trieda zdravých aktivít
01.09.2009         Začiatok výchovy a vzdelávania    podľa nového Školského   vzdelávacieho 
                           programu  „ POHYB – KRÁSA – ZDRAVIE"  vyplývajúceho zo ŠVP  ISCED O
03.11.2009         MŠ získala certifikát prvej pomoci FALCK o zapojení do projektu Bezpečné školy
01.01.2013        Materská škola s právnym subjektom
25.11.2013         MŠ sa umiestnila na 5. mieste, čím sa  zaradila medzi 10 TOP  MŠ
                           na Slovensku v internetovej súťaži Avent pre školky
01.09.2014        Materská škola je zaradená do programu "Školské ovocie"
26.03.2014         Do funkcie riaditeľky MŠ bola Radou školy zvolená Anna Kurečková
28.04.2014        Anna Kurečková bola primátorom mesta menovaná do funkcie riaditeľky MŠ
27.03.2014        MŠ sa zapojila do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému 
                          regionálneho školstva  a bola vybavená  digitálnym setom :
                           / interaktívna tabuľa, notebook, farebná tlačiareň/

 

29.05.2014       MŠ sa umiestnila medzi 10 TOP MŠ v zbere tetrapakov v súžaži s MilkAgro
 
01.04 2015        Materská škola bola úspešná v druhom projekte  Elektronizácia vzdelávacieho
                          systému  regionálneho školstva -Digitalizácia - poskytnutie granu z MŠ SR

 

28.05.2015       V MŠ bolo zriadené Centrum pre matky a ich detí
                         - úspešnosť mesta v mikprojekte 

 

06.11.2015       Materskej škole bol udelený Certifikát  eTwinning za realizáciu projektu
                        "Svátky, tradice,zvyky a obyčaje"
                         -internetová spolupráca deti 4 - 6 ročných  s deťmi  MŠ Praha -CZ  a MŠ Svidník

 

15.11.2015     Materská škola bola úspešná v celoslovenskej kampani "Za zdravé deti v MŠ"

 

 10.06.2016      Slávnostné otvorenie DOPRAVNÉHO IHRISKA "SEMAFOR, NIE JE FÓR "

                       V rámci gratového projektu Volswlagen Slovakia Materská škola získala grant v sume 3 000, eur

                       na zrealizovanie Dopravného ihriska  "Semafor, nie je fór"

20.05.2016  Materská škola sa umiestnila na 8. mieste v súťaži s Milk Agro "Separuj a vyhraj "

10.04.2017   MŠ vyhrala v súťaži " Deň s Bupi"

20.05.2017 Materská škola bola znova ocenená  v 10 TOP MŠ v súťaži  "Recykluj a vyhraj"-  tablet, trička a tovar za 150,00 eur