Výroky našich detí – "PIKOŠKY".

 

Simonka (4 roky)- Pani učiteľka, pani učiteľka,

                            a ja budem mať bračeka alebo

                            sestričku!

   - Áno? A kedy?

                          - Keď ocko narobí.

Terezka (6 rokov)- Pani učiteľka, mám problém.

                          -  A aký?

                          -  Asi sa zježím.

Barborka (5 rokov)- Mamka, čo toľko otravuješ pani učiteľku!

                              Nevieš, že má ešte robotu?

Dianka (5 rokov)Tomáš, však už počúvaj,

                            lebo dostanem z teba porážku!

Alex (5 rokov) –    Deti, viete, aké budú od zajtra Prázdniny?

                      -     Áno, prasacie.

Jakubko /6rokov/ -Pani učiteľka, povedzte niečo Simonke!

                           Stále na mňa vyplazuje oči!

Viktória/5rokov/ - Ako mám „upriatať tote“ hračky,

                           keď mám také malé rúčky?

Bianka / 5 rokov/- To nie je môj vankúšik, ale tebavý.

Pani učiteľka        - Deti, ja nemôžem jesť puding,

                            lebo by som mala veľké bruško...

Sofinka /5 rokov/ - ...a mala by si hnedé dieťa, nie?

PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Dieťa má právo na :

-rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

-bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej

školskej dochádzky v materských školách,

-vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu

ustanovenom zákonom,

-individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti,

nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,

-úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej

príslušnosti,

-poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a

 vzdelávaním,

-výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom

prostredí,

-organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku,

schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami

psychohygieny,

-úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému,

psychickému a sexuálnemu násiliu,

-na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno- vzdelávacích

výsledkov,

-na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených

zákonom podľa § 24.

-              Dieťa so špeciálno- vzdelávacími potrebami má právo

na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód,

ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok,

ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

-              Dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami má právo

používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické

a kompenzačné pomôcky.

 

Dieťa je povinné

-neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich

sa výchovy a vzdelávania,

-dodržať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,

-chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola a 

školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

-konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie

a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

-ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy

alebo školského zariadenia,

-rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo :

-vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje

výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam,

zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu,

svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti: právo na slobodnú

voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať  v súlade

s možnosťami výchovno- vzdelávacej sústavy,

-žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo školskom

zariadení  poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a

 mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona,

-oboznámiť sa s výchovno- vzdelávacím programom školy alebo

školského zariadenia a školským poriadkom,

-byť informovaný o výchovno- vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

-na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

-zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase

riaditeľa školy na edukačných aktivitách určených ročným plánom školy,

-vyjadrovať sa k výchovno- vzdelávaciemu programu školy alebo

školského zariadenia.

Zákonný zástupca je povinný

-vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole,

- dodržiavať podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa

určené školským poriadkom,

-dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne

výchovnovzdelávacie potreby,

- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach,

ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

-prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,

-predložiť škole lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa

z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni.

Niekoľko rád, ako zvládnuť nástup do MŠ s úsmevom:

  • Už pred nástupom do materskej školy by sa malo dieťa vedieť zaobísť na krátku dobu bez mamy. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že mu mama neutečie, a že sa vráti. Tieto prvé skúsenosti sa pozitívne prejavia len vtedy, keď sa rodičia vártia v dohodnutú dobu. Je dobré, keď pred vstupom do materskej školy má dieťa možnosť tráviť čas (hrať sa) s vrstovníkmi.
  • Nestrašte dieťa nástupom do materskej školy a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby ho podobným spôsobom zastrašoval ( veď tam ti ukážu, tam budeš musieť poslúchať...). Dieťaťu tým už dopredu podsúvate strach a obavy.
  • Skúste cestou do materskej školy zaujať dieťa rozprávkou alebo mu porozprávajte, čo budete robiť vy, kým sa bude hrať, čo vás čaká, kým poň prídete.
  • Vždy je lepšie, ak o zvláštnostiach dieťaťa už vopred poinformujete učiteľku, ako keby vás mala ona upozorniť na veci, ktoré sú vám známe, len ste ich nepovedali (napr. alergie, zlozvyky, obhrýzanie nechtov a pod.).
  • Komunikujte s učiteľkou s úsmevom, ak máte výhrady, nikdy to neriešte v prítomnosti dieťaťa.
  • Nepúšťajte sa do veľkých rozhovorov s učiteľkou hneď ráno, ak vás zaujíma, ako sa darí vášmu dieťaťu, informujte sa radšej popoludní, pred odchodom z MŠ.

Niekoľko rád, ako zvládnuť zápis do ZŠ :      

  Samotný dátum narodenia nie je jediným kritériom

  rozhodnutia o nástupe do školy.  V apríli sa 

  začnú zápisy budúcich prváčikov do základných škôl.  

  Rodič má pri výbere školy voľnú ruku.

Rodičia si vyberajú z ponuky štátnych,súkromných a cirkevných škôl.

Ministerstvo školstva im odporúča pri rozhodovaní oboznámiť sa

so správou o výchovno- vzdelávacej činnosti,ktorú je škola povinná

každoročne zverejňovať.„V nej nájdu informácie o jej zameraní,

mimoškolskej činnosti, ale aj jej rozpočet či kvalifikovanosť učiteľov,“

 Pokiaľ by rodič dieťa nezapísal,považuje sa to za priestupok.

Slávnostné zápisy.

Viaceré školy organizujú zápis slávnostnou formou, 

aby sa tento deň stal pre deti a ich rodičov pamätným. Na zápis sa musí

dostaviť každé dieťa, a to aj v tom prípade, ak rodičia uvažujú o odklade

povinnej školskej dochádzky.O deťoch s navrhnutým

odkladom školskej dochádzky zasielajú centrá pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, ktoré ich vyšetrili,

krátku správu pre materskú školu, aby upozornili na oblasti,

v ktorých bude potrebné s dieťaťom intenzívnejšie pracovať.

Pri výraznejších nedostatkoch navrhujú rodičom zapojenie dieťaťa

do stimulačného programu vypracovaného špeciálnym pedagógom.

Predčasný nástup.  Legislatíva umožňuje, aby do základných škôl 

nastúpili aj deti mladšie ako šesťročné, ktoré už pred nástupom 

do školy vedia čítať, sú šikovné v prepise písmeniek, prípadne

vynikajú v oblasti matematiky, alebo majú iné nadanie.

U nich je potrebné podrobnejšie psychologické vyšetrenie.

Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré dovŕšia šiesty rok do konca augusta!