ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Program "ŠKOLSKÉ OVOCIE"

Materská škola má uzavretú rámcovú zmluvu na dodávku ovocia a zeleniny

a výrobky z nich v nadväznosti na NV SR č.341/009 Z.z.o poskytovaní pomoci

na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti materskej školy.

Kontakt : Mária Krajňaková

Telefón : 054 75 21695

email : sjgsvobodu@svitel.sk