v zmysle zákona č.382/2011 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam.

 

 

 

https://svidnik.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#svidnikmsgensvobodu/FDOD/2016