Denný poriadok

                                  

Prevádzka MŠ je v pracovné dni od 06,30 hod. do 16,30 hod. :

                                              


06,30 hod.

Otvorenie MŠ

-schádzanie sa detí

-hry a činnosti podľa výberu detí

-pohybové a relaxačné cvičenia

08,35 hod.

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

-osobná hygiena

-desiata

Hry a činnosti podľa výberu detí

Vzdelávacia aktivita

Pobyt detí vonku

11,30 hod.

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

-osobná hygiena

-obed

-čistenie zubov

Odpočinok

Krúžková činnosť-po minimálne 30 min. odpočinku podľa plánu

-pohybové a relaxačné cvičenia – telovýchovné chvíľky

14,30 hod.

 

Osobná hygiena

-olovrant

Hry a činnosti podľa výberu detí

-individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené

-jazykové chvíľky

-vzdelávacia aktivita

-hodnotenie dňa

16,30 hod.

Koniec prevádzky MŠ

                                              

Počas celého dňa pri výchovno - vzdelávacom procese plnia učiteľky s deťmi plánované úlohy

zo školského vzdelávacieho programu „Fitko".