Riad. Materskej školy v zmysle §28 ods.4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia zriaďovateľa VZN č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 3/2012 v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určila:

1. Príspevok zákonných zástupcov dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ:

  8,00 eur / mesiac na dieťa  počas školského roka  v mesiacoch september - jún

  20,00 eur /mesiac na jedno dieťa v mesiacoch júl - august    

Príspevok sa uhrádza na účet školy vedený vo VÚB prevodom  mesačne alebo polročne -          SK 12 0200 0000 0030 9167 6754 

 
Za január až jún 2019 : 48,00 + 6,00 = 54,00 eur

2. Prevodom na účet sa úhradza aj režijný poplatok ŠJ 1,00 eur mesačne - prevádza sa na účet 2x ročne

september - december  4,00 eur   a   január - jún 6,00 eur

Príspevok 8,00 eur sa neuhrádza za dieťa  :

-ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

-ak zákonný zástupca  predloží doklad o hmotnej núdzi

-ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

-ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní

z dôvodu choroby - je potrebný lekársky doklad s vyznačením začiatku a konca choroby

-ak je prerušená prevádzka školy zapríčinená zriaďovateľom

 

3. Poplatok za stravu - 1,19 eur denne / viď. školská jedáleň/

 Stravný poplatok sa uhrádza na účet školy, vedený vo VÚB

IBAN SK1902000000003091662854 - poplatok za stravu    

 
Rodičia  detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky neplatia  stravné od  1.januára 2019 z dôvodu poskytnutia dotácie štátom podľa novely Zákona 544/2010 Z.z. MPSVaR SR.