Riad. Materskej školy v zmysle §28 ods.4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia zriaďovateľa VZN č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 3/2012 v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určila:

1. Príspevok zákonných zástupcov dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ:

  8,00 eur / mesiac na dieťa  počas školského roka  v mesiacoch september - jún

  20,00 eur /mesiac na jedno dieťa v mesiacoch júl - august    

Príspevok sa uhrádza na účet školy vedený vo VÚB prevodom  mesačne alebo polročne                   SK 12 0200 0000 0030 9167 6754

2. Prevodom na účet sa úhradza aj režijný poplatok ŠJ 1,00 eur mesačne - prevádza sa na účet 2x ročne

september - december  4,00 eur   a   január - jún 6,00 eur

Príspevok 8,00 eur sa neuhrádza za dieťa  :

-ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

-ak zákonný zástupca  predloží doklad o hmotnej núdzi

-ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

-ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní

z dôvodu choroby - je potrebný lekársky doklad s vyznačením začiatku a konca choroby

-ak je prerušená prevádzka školy zapríčinená zriaďovateľom

 

3.Poplatok za stravu - 1,05 eur denne - pozri v menu Školská jedáleň

 Stravný poplatok sa uhrádza na účet školy, vedený vo VÚB

IBAN SK1902000000003091662854 - poplatok za stravu