Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018- 2019

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom mestom Svidník     v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis o prijatie dieťaťa do materskej školy na Ul. gen. Svobodu č. 744/33  na šk. rok

2018-2019  bude od 2.5.2018 do 31.5.2018 . Deti sa prijímajú aj priebežne - podľa aktuálneho stavu prihlásených deti. Žiadost o prijatie dieťaťa do si môžu rodičia vyzdvihnúť u riaditeľky MŠ alebo stiahnuť z  webstránky  pod článkom   

Informácie : e-mail: msgsvobodu@svitel.sk  tel.: 054/75 21695

Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast aj s údajmi o očkovaní dieťaťa môžete doniesť do materskej školy v termíne od 2.5.2018 do 31.5.2018

Podmienky prijatia

Do materskej školy sa prijímajú  :

- prednostne deti, ktoré k 1.septembru 2018 dovŕšili vek 5 rokov,

-prednostne deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

-deti, ktoré k 1.septembru dovŕšili 3 roky,

-do materskej školy sa prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov, výnimočne aj deti od 2 rokov, ktoré majú zvládnuté hygienické návyky a samoobslužné činnosti/ nemá plienku,použije WC, oblečie základné časti odevu/ tieto deti budú prijaté, len ak nebude naplnená kapacita školy

Milí rodičia , ak máte záujem, môžete prísť na obliadku školy aj s dieťaťom.

Dúfame, že sa Vám bude u nás páčiť.Už teraz sa tešíme.

Ponúkame Školský vzdelávací program  "FITKO"                                                                      

                                                      

Ponúkame aj netradičné formy a metódy práce:

-    ŠPECIÁLNA TELESNÁ VÝCHOVA

      zriadenie a vybavenie telocvične:

       -   cvičenia na plochú nohu                                                          
       -   dýchacia gymnastika                                              
       -   gymnastika na správne držanie tela                                                          
       -   zvýšená pohybová aktivita   

-   DOPRAVNÉ IHRISKO "Semafor, nie je fór"   na školskom dvore                                 

-    PRÁCA V PROJEKTE e TWINNING

 -   VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA

-    VÝUKA RUSINSKÉHO JAZYKA

 -    UČEBŇA LEGO – DACTA

-    UČEBŇA  PC  S INTERAKTÍVNOU TABUĽOU

-    SLEDOVANIE CHOROBNOSTI  U DETÍ  V SPOLUPRÁCI S PORADŇOU ZDRAVIA

 -   prevencia ochorení horných dýchacích ciest u detí

 -  SPOLUPRÁCA SO ZŠ   -základy práce s počítačom

 -  MOŽNOSŤ NÁVŠTEVY MATERSKÉHO CENTRA                                      

  - SPOLUPRÁCA  S  PODDUKLIANSKOU  KNIŽNICOU

 -  projekt „ PREČO KNIHY PLAČÚ ?“

 -  SPOLUPRÁCA S CVČ- SVIDNÍK                                                                                          

-   projekt „ POHYBOM PROTI DROGÁM"

 -  projekt „ADAMKO-HRAVO-ZDRAVO“

-  PROGRAM "ŠKOLSKÉ OVOCIE"

 - SPOLUPRÁCA S RODINOU - EURÓPSKE DNI RODINY A ŠKOLY

-  KULTÚRNE, ŠPORTOVÉ A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA AJ S RODIČMI

- A SAMOZREJME HRY A KVALITNÝ VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PROCES

 

Na stiahnutie:  Žiadosť o prijatie do MŠ .pdf (73 kB)