Zápis detí do Materskej školy, gen. Svobodu 744/33 vo Svidníku

na šk. rok 2018- 2019  

    Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom mestom Svidník  v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis o prijatie dieťaťa do materskej školy gen. Svobodu č. 744/33  na šk. rok 2018 /2019 bude od 2.5.2018 do 31.5.2018. Deti sa prijímajú aj priebežne - podľa aktuálneho stavu prihlásených deti.

K 15.9.2018 je prihlásených 108 detí.

Spôsob  podania  žiadosti 

    Tlačivo o prijatie dieťaťa do MŠ si môžu rodičia vyzdvihnúť u riaditeľky MŠ alebo stiahnuť kliknutím priamo na Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie . Zákonný  zástupca  môže podať aj svoju žiadosť, napr. rukou písanú.

    Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast aj s údajmi o očkovaní dieťaťa môže zákonný zástupca  doručiť osobne alebo poštou riaditeľke materskej školy v termíne od 2.5.2018 do 31.5.2018. Potvrdenie  o zdravotnom  stave dieťaťa  má  neobmedzenú  platnosť a je platné aj v čase nástupu  dieťaťa  do materskej školy. Pri zápise má  rodič  a dieťa  možnosť  oboznámiť  sa s priestormi  materskej  školy a zoznámiť sa so zamestnancami.

     Písomné Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka  vydá  riaditeľka  do 30. júna 2018, ktoré  si rodič vyzdvihne  osobne súčasne  s ďalšími tlačivami :                                                                  

  • Rozhodnutie o poplatkoch za pobyt dieťaťa v materskej škole
  • Zápisný lístok  na stravovanie
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia / predkladá rodič až pred nástupom do MŠ/

    Dieťa  do materskej  školy je  možné  prijať  na akúkoľvek dobu, ktorú v žiadosti uvedie  zákonný  zástupca. Ak v žiadosti nie je uvedená  doba, prijíma sa dieťa na predškolské  obdobie a rozhodnutie sa vydáva len raz.

Podmienky prijatia

    Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov veku v zmysle §59ods. 1 zákona ć. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský  zákon/ a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prednostne sa na predprimárne  vzdelávanie prijíma :

-  dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

-  dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou

-  dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej  školskej dochádzky,

- ostatné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity  materskej školy,

   Výnimočne sa prijímajú aj deti od 2 rokov, ktoré majú zvládnuté hygienické návyky a samoobslužné činnosti/ nemajú plienku, používajú WC, vedia  si obliecť základné časti odevu/. Tieto deti však budú prijaté, len ak nebude naplnená kapacita školy.

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu "FITKO".

Certifikáty, ktoré získala škola :

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE - certifikát o zaradení  do národnej siete

BEZPEČNÁ MATERSKÁ ŠKOLA - certifikát udelený v spolupráci s Falck

Projekt e TWINNING -školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet

Národný projekt DIGI ŠKOLA - Elektronizácia vzdelávacieho procesu regionálneho školstva

DOPRAVNÉ IHRISKO "SEMAFÓR – NIE JE FÓR !" – podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia

program "ŠKOLSKÉ OVOCIE"- uzavretá  rámcová  zmluva  na dodávku ovocia  a zeleniny pre deti našej materskej školy

Pozornosť je sústredená na zážitkové učenie hrou smerované k tomu, aby deti prežívali radostné detstvo v materskej škole.

Ponúkame :                                                

  • hry a kvalitný výchovno - vzdelávací proces
  • špeciálnu telesnú výchovu v zriadenej a vybavenej telocvični :
  •  zvýšená pohybová aktivita   
  •   cvičenia na plochú nohu                                                          
  •   dýchacia gymnastika                                              
  •    gymnastika na správne držanie tela
  • hry na dopravnom ihrisku"Semafor,nie je fór!"
  • výučbu Anglického jazyka 
  • krúžok Rusínskeho jazyka
  • zriadenie učebňa LEGO –DACTA
  • zriadenie učebne PC s interaktívnou tabuľou
  • spolupráca s Poradňou zdravia – sledovanie chorobnosti detí
  • spolupráca so ZŠ – základy práce s počítačom
  • spolupráca s CVČ vo Svidníku
  • spolupráca s Podduklianskou knižnicou : projekt „ PREČO KNIHY PLAČÚ? „
  • možnosť návštevy MATERSKÉHO CENTRA
  • projekt „ POHYBOM PROTI DROGÁM „
  • projekt „ADAMKO-HRAVO-ZDRAVO“
  • kultúrne, športové a spoločenské podujatia aj s rodičmi            

 Informácie pre rodičov

 1. Vaše dieťa v materskej škole potrebuje : 

- pyžamo

- detský  uterák / s pútkom /

- úbor na cvičenie / tričko, krátke nohavice, ponožky-5-6 roč. deti/

- prezuvky - vhodná pevná obuv

- hrebeň

- tekuté mydlo

- zubná pasta a kefka

- vyťahovacie vreckovky

2. Poplatky v materskej škole :

a/ Príspevok zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ:

           - 8,00 eur /za  mesiac na dieťa  počas školského roka  v mesiacoch september - jún/

           - 20,00 eur /za mesiac na jedno dieťa v mesiacoch júl - august  / 

b/ Príspevok 8,00 eur sa neuhrádza za dieťa  :

  •       ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  •        ak zákonný zástupca  predloží doklad o hmotnej núdzi
  •        ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
  •        ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní
  •        z dôvodu choroby  / je potrebný lekársky  doklad  s dátumom začiatku a ukončenia /
  •        ak je prerušená prevádzka školy zapríčinená zriaďovateľom

c/ Režijný poplatok ŠJ 1,00 eur mesačne - uhrádza  sa na účet 2x ročne  /september - december  4,00 eur   a   január - jún 6,00 eur/.

d/ Poplatok za stravu - 1,05 eur denne

Príspevky sa uhrádzajú na účet školy vedený vo VÚB prevodom  mesačne alebo   polročne 

Milí rodičia , dúfame , že sa Vám a Vášmu dieťaťu bude u nás páčiť.  Už teraz sa na Vás tešíme.                                                      

Informácie : Anna Kurečková., riad. MŠ  tel. : 0911 482 961

e-mail : msgsvobodu@svitel.sk  tel.: 054/75 21695