Projekty, ktoré sa realizujú vo výchovno - vzdelávacom procese

Najkrajšia knižnica
Veselé zúbky
IKATIKA
Separuj a pomôž škole a prírode
Karneval s BUPPI
 

V rámci grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia - Bezpećne na cestách sme vypracovali v materskej škole projekt "Semafor-nie je fór!"

 Do výzvy sa zapojilo 154 subjektov z celého Slovenska. Mnohé zaslané projekty boli kvalitné a veľmi zaujímavé, preto mala Komisia veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť.

S radosťou Vám oznamujeme, že Nadácia Volkswagwn Slovakia  náš projekt "Semafor - nie je fór !" podporí sumou 3000 €.

Slávnostné otvorenie dopravného ihriska bolo 10.6.2016

Projekt : eTwinning

                    Materská škola získala certifikát e Twinning

                    Projekt podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl

                    prostredníctvom využívania informačných a komunikačných

                    techhnológií.

                 v spolupráci s MŠ CZ Praha

                  "Sviatky, tradície, zvyky a obyčaje"

Projekt : Elektronizácia vzdelávacieho systému

-vybavenie digitálnej triedy : interaktívna tabuľa

                                        notebook

                                        farebná tlačiareň

                                        počítače

Využitie IKT v správnom čase, v rozumnom množstve a pod správnym vedením

prispeje k skvalitneniu práce a k nezabudnuteľným zážitkom detí.

 

Projekt : „Evička nám ochorela“    

 

                                         V záujme prevencie podpory zdravia detí plníme úlohy tohto projektu

         v spolupráci s ČK a RÚVZ– Poradňou zdravia. Chceme, aby deti

        vnímali svoje zdravie ako najvzácnejšiu hodnotu, o ktorú sa treba náležite

        starať a chrániť ju.

 

„ Zdravie je základ, na ktorom závisí všetko ľudské šťastie.“

 

 

Projekt : „Podpora ústnej dutiny“          

                 

 

         Vraví sa, že úsmevom nič nepokazíš. Pekný úsmev je dar, je ako

        mamina teplá dlaň, ktorá ťa hladí. Plnením úloh tohto projektu chceme,

        aby úsmev našich detí bol nielen šťastný a pekný, ale aj zdravý.

 

„Úsmev – nie je žiadna šifra, je to malá výhra líc,...

 

Projekt: „ Adamko hravo, zdravo.“     

                

 

         V tomto 21.storočí, storočí vedy a techniky, zrýchleného tempa života,

         rozvíjame u detí zdravý životný štýl. Preto do každodenných aktivít

         v školskom vzdelávacom programe „Pohyb, krása, zdravie“ vnášame

        12 pevných zásad zdravého života, ktorými sa riadime:

  • pestrá strava, pohyb a šport, krása prírody, denný poriadok,
  • hra a tvorivosť, otužovanie, rodina, spánok, hygiena,
  • ochrana prírody, voľný čas, čistý vzduch

 

        „ ...aby boli zdravé,dobré a múdre...

            aby zdarne prospievali...

            aby boli rady na svete...“

 

 

Projekt: „ Prečo knihy plačú?“          

             

 

         Snažíme sa o posilňovanie a zabezpečovanie komunikácie detí,

         osvojovanie si bohatstva slovenského jazyka a národnostných menšín.

        Už v predškolskom veku kladieme základy predčitateľskej gramotnosti

        detí v spolupráci s okresnou knižnicou vo Svidníku.

 

„Čím viac vieš, tým viac si človekom.“

 

Projekt : „Zdravá škola“      

          

 

             Dôsledným využívaním nových foriem starostlivosti o zdravie

         a premyslenou vnútornou organizáciou vytvárame podmienky

        pre zdravý rozvoj detí. Učíme ich chrániť si svoje zdravie a 

        vedieť prevziať zaň osobnú zodpovednosť. Činnosť materskej

       školy je zameraná na prevenciu civilizačných ochorení.

 

 „Zdravie síce nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ničím !“

                                                                Schopenhauer

 

 

Projekt: „Pohyb – krása – zdravie“      

                 

 

         Cieľavedome zabezpečujeme pohybový rozvoj dieťaťa a 

        utvárame podmienky pre jeho rast a zdravie. Snažíme sa,

        aby sa pohybová aktivita stala každodennou súčasťou života

        detí nielen v škole.

 

 

„Jeden gram prevencie je lepší a účinnejší, ako kilogram liečby“

 

 

 

Projekt: „ Bezpečná škola a dopravná výchova“    

                            

 

         Odborne pripravujeme zamestnancov MŠ, rodičov a 

       postupne aj všetky deti v MŠ a tak zabezpečujeme vedomosti a

      zručnosti v poskytovaní špecializovanej prvej pomoci pre deti.

      Vštepujeme deťom zásady správneho správania sa na ceste –

     „vidieť a byť videný!“

 

   „ Bohatstvom národa je zdravý a vzdelaný človek.“

 

 

Kultúrny a spoločenský život v MŠ

 

   

        

    Posilňujeme citovú stránku detí a nenásilne vplývame na

emocionálny život v zariadení. Poskytujeme deťom možnosť

vyjadriť svoje postoje a pocity k umeniu pri rozličných

príležitostiach. Posilňujeme hrdosť na národnú kultúru a tradície.

 

„Nevedia prečo, no veľmi  im to treba.

 A možno ešte viacej ako chleba.

Aby im v duši pusto nebolo.

Aby ich mali radi okolo.

 

   Za dvadsať rokov svojej existencie prešla MŠ veľký kus cesty.

   Ale roky jej na kráse neubrali. Čím je staršia,

   tým je krajšia a... modernejšia.

 

„Nejde o to čas s deťmi stráviť, je potrebné s nimi byť !“

 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená      

                                          

Názov projektu

Spolupráca a pôsobnosť

Výkonové štandardy

Učebné zdroje a stratégie

„Evička  nám ochorela“

interná, ČK

upriamenie pozornosti na možnosti prevencie, zveľaďovanie detského zdravia a psychiky

vedomostné súťaže,príručka, met. listy

Celoslovenský projekt:                 „Podpora zdravia

ústnej dutiny“

 celoslovenská, Poradňa zdravia

prevencia zdravia ústnej dutiny spojená s prevádzaním procedúr v spolupráci s Poradňou zdravia

metodická príručka, prevádzanie procedúr

„Adamko – hravo – zdravo“

interná

uplatňovanie 12 zásad zdravého životného štýlu v edukačnom procese

pracovné zošity, časopis Adamko

Projekt MŠ SR a MZ SR „Škola podporujúca zdravie“

medzinárodná, RÚVZ

pravidelná pohybová aktivita a celkový zdravý životný štýl v každodennom živote a pri pobyte v MŠ – zvýšenie výchovného pôsobenie v predmetnej oblasti

projekt, certifikát, podujatia,besiedky , semináre

„Prečo knihy plačú“

regionálna, Okresná knižnica

spolupráca s okresnou knižnicou za účelom rozširovania literárneho povedomia a rozvoja rannej čitateľskej gramotnosti detí.

návšteva knižnice, vypožičiavanie kníh, divadlo

„Filipove dobrodružstvá“

interná

propagácia eliminácie drogových závislostí u detí

metodická príručka, spolupráca s CPPP aP

Lego - dacta

interná

uplatňovanie tvorivého prístupu s využitím hier Lego – dacta vo výchovno-vzdelávacom procese

metodické listy, učebňa lego –dacta                       

 

 

 

 

  1.