Rada školy 

Rada školy pri Materskej škole na Ul. generála Svobodu č. 744/33 vo Svidníku

začala svoju činnosť ustanovujúcim zasadnutím dňa 16.02.2016  v zmysle § 24

a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1,2,3 vyhlášky č.291/2003 Z,z

ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovení orgánov školskej samosprávy.

Jej funkčné obdobie sú 4 roky.

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným otázkam a skutočnostiam,

ktoré sa vzťahujú na prácu školy a koncepčné zámery školy.

 

Funkčné obdobie nových členov začína dňom podpísania zápisnice zriaďovateľom 17.2.2016.

   

P. č.

Meno  a priezvisko

Funkcia

Zástupca

1.

Jana Sadivová

predseda

za pedagogických zamestnancov

2.

Helena Pajkošová

podpredseda

za pedagogických zamestnancov

3.

Mgr. Martina Jakubová

tajomník

za rodičov

4.

Mgr. Alena Tyčová

člen

za rodičov

5.

JUDr.,PhDr.Michal Goriščák, PhD.

člen

delegovaný poslanec MZ za zriaďovateľa

6.

Mgr. Matúš Majda

člen

delegovaný poslanec MZ za zriaďovateľa

7.

Mária Ilčisková

člen

za nepedagogických  zamestnancov

30.08.2018 Zasadnutie RŠ

27.06.2018 Zasadnutie RŠ

12.12.2017 Zasadnuteie RŠ

 26.10.2017   Zasadnutie RŠ

 17.2.2016   Podpísanie zápisnice primátorom mesta 

16.2.2016 -  Ustanovujúce zasadnutie rady školy

 4.2.2016   -Voľby členov do RADY ŠKOLY na nové funkčné obdobie / pedagogickí, prevádzkoví       

                  zamestnanci a zástupcovia rodičov detí /

 8.9.2015    - Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach vých.- vzd. činnosti za šk. rok 2014/2015

 

 

ZRŠ

1. Slavomír Sakalík - predseda / 4. trieda/

2. Mgr. Ivan Kolečava - podpredseda /1. trieda/

3. Mgr. Nikoleta Grocká - členka / 1. trieda /

4. p. Burjaková     -   zapisovateľ / 3. trieda /

5 .Pavlíková Mária     -  pokladník / 5. trieda /

6. Mgr. Lucia  Popiková  - členka /2. trieda /