Organizácia materskej školy

Prevádzka materskej školy : od 6:30 hod. do 16:30 hod.

 

Štatutár , riaditeľka školy:  Anna Kurečková

Zástupkyňa školy:               Marta Gajdošová

Vedúca ŠJ:                           Mária Krajňáková

Vedúca MZ :                   Jana Sadivová

 

Stupeň vzdelania:                predprimárne vzdelanie

 

1. trieda4-5 ročné deti              tr. uč.:  Iveta Czechová, Katarína Stachová

2. trieda3 -6 ročné deti            tr. uč.:  Helena Pajkošová, Jana Sadivová

3. trieda :  3-4r.deti so zar.2r.detí  :  Anna Kurečková,  Marta Gajdošová, Iveta Grocká

4. trieda : 5 -6 ročné deti              tr. uč. Mgr. Vlasta Ďurišinová,Bc. Slavomíra Kseničová

5. trieda : 3-4 r. deti                      tr.uč.:   Bc. Monika Lenčáková, Zlata Bobčíková

  

Hlavná kuchárka :       Mária Ilčisková

Kuchárky :                 Dana Zozuľaková

                                Jana Petraninová

Upratovačky :            Eva Omasková, Ľubomíra Haníková


Údržba :                     Zdenko Vaňko

 

Charakteristika materskej školy

 

     Zriaďovateľ materskej školy je mesto Svidník, Mgr. Marcela Ivančová, primátorka mesta.  Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a v prípade voľnej kapacity aj 2 ročným deťom. Taktiež poskytujeme  aj možnosť poldenného pobytu deti. Výchova a vzdelávanie  sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu "Fitko", ktorý je  v súlade so štátnym vzdelávacím programom. V jednej  triede je nainštalované telocvičné náradie a je využívaná ako „trieda zdravých aktivít“. V priestoroch materskej školy je prevádzka matiek s deťmi - Materské centrum v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod.  Vonkajšie i vnútorné prostredie  ponúka veľa možností na podporu zdravia nielen detí, ale aj kolektívu MŠ a rodičov.

Materská škola bola s účinnosťou od 1.1.2013 zaradená ako samostatný právny subjekt.

Prevádzka  materskej  školy  bola  prerokovaná  s  rodičmi a zriaďovateľom materskej školy. V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na 5 -8 týždňov. V tomto období podľa dispozícií riaditeľky materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu prevádzkových priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky je oznámené riaditeľkou materskej školy, po dohode so zriaďovateľom, mesiac vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať náhradnú materskú školu v meste Svidník, ktorej adresu  riaditeľka školy zverejní taktiež mesiac vopred.

  • V prípade nízkej dochádzky deti do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti,   hlavne v zimných mesiacoch a v čase vedľajších prázdnin, môže riaditeľka školy rozhodnúť o spájaní tried. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvality edukačnej činnosti. 

  • Zasadnutia  poradných orgánov riaditeľky ( pedagogická rada, metodické združenie, rada školy, rodičovská rada, komisie ) a aktivity uvedené v pláne práce školy sú podľa potreby uskutočňované po čase prevádzky MŠ .

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho  odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania -len pre rodičov, ktorí si požiadajú. 

Rodičia zabezpečia dieťaťu: 

                                                   vhodnú zdravotnú obuv

                                                   pohodlné oblečenie / podľa potreby aj náhradné /

                                                   hygienické potreby

                                                   pyžamo

                                                   pre 5.6 ročné deti cvičebný úbor

Ďalej zabezpečujú raz mesačne pranie posteľného prádla, ktoré je školské a 1 x týždenne pranie pyžama a detských uterákov

Dochádzka do MŠ

Príchod do MŠ je spravidla do 8,00 hod. Neskorší príchod dieťaťa do MŠ si môže rodič dohodnúť s triednou učiteľkou. Učiteľky spolupracujú s rodičmi. Na žiadosť rodičov poskytujú odborné konzultácie. Pri konzultáciách jednajú na profesionálnej úrovni v súlade s nNariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES / všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. "

Prevzatie dieťaťa do materskej školy môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Učiteľky majú zákaz podávať lieky, okrem liekov, ktorých nepodanie by ohrozilo život / napr. pri astmatickom záchvate/.