Poplatky

Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni.

STRAVNÝ POPLATOK :

Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni v materskej škole je 1,05 eur denne, ktorú schválil zriaďovateľ mesto Svidník VZN č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č.3/2012 v súlade s ustanovením § 28 ods.5 školského zákona. Poplatok sa uhrádza vždy mesiac vopred k 25. dňu v mesiaci pravidelnou sumou spravidla 21,- eur a to jedným z týchto spôsobov :

             - platba cez internetbanking

             - prevodným príkazom z banky

             - trvalým príkazom ktorejkoľvek banky

Príspevok sa uhrádza na  účet materskej školy, vedený vo VUB                            IBAN SK1902000000003091662854

            a/   v materskej škole stravníci od 2 do 6 rokov : 1,05 eur denne

            b/   dospelí stravníci - zamestnanci škôl a školských zariadení : 1,05 eur denne

            c/   strava pre dôchodcov / bývalí zamestnanci škôl a školských zariadení / : 2,35 eur denne

Vyučtovane preplatkov sa realizuje v mesiaci august.

REŽIJNÝ POPLATOK :

V zmysle VZN č. 3/2012 sa v materskej škole uhrádza príspevok na režijné náklady v školskej jedálni následovne :

            1.   Príspevok zákonných zástupcov stravníkov v materskej škole vo veku od 2 do 6 rokov je 1,00 eur mesačne.

            2.   Príspevok zamestnancov materskej školy je 1,00 eur mesačne.

            3.   Príspevok stravníkov - dôchodcov, ktorí sú bývalými zamestnancami MŠ je 1,00 eur mesačne.

Tento príspevok sa uhrádza  na účet školy polročne: IBAN SK12 0200 0000 0030 9167 6754