Dňa 20. apríla 2018 bola odovzdaná stavba na realizáciu rekonštrukcie našej materskej školy. Zmluvu s víťaznou spoločnosťou EKO SVIP s.r.o. Sabinov , ktorá bude rekonštrukciu prevádzať, podpísal  primátor mesta 12.4.2018 .

                                                         riad. MŠ Anna Kurečková

 
 
 
 

 

 

 

 V materskej škole sa zameriavame na presadzovanie pohybovej aktivity u detí, podporu zdravia, prevenciu civilizačných ochorení, na rozvoj návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom, na dosiahnutie optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Aktívne pracujeme v Národnom projekte Elektonizácia vzdelávacieho procesu regionálneho školstva DIGI ŠKOLA. V rámci grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia - Bezpečne na cestách Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt "Semafór - nie je fór !" 

Škola získala  certifikát „ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE“ a tým sa stala členom Národného projektu „Škola podporujúca zdravie“ Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR . Projekt ŠPZ WHO / svetová zdravotnícka organizácia /CE/ Európska rada /aCEC/Komisia pre európske spoločenstvo/.

V sppolupráci s Falck bol škole udelený certifikát BEZPEČNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

V spolupráci s ŠČK vo Svidníku získali zamestnnci potvrdenie o absolvovaní prvej pomoci

Za reaalizáciu projektu "Sviatky, tradície a zvyky"  bol materskej škole udelený certifikát  e-Twinning. Projekt

podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných  technológii.

MŠ bola zapojená do plotného projektu MŠ V a V SR IKATIKA

PROGRAM "ŠKOLSKÉ OVOCIE"   Materská škola má uzavretú rámcovú zmluvu na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v nadväznosti na NV SR č.341/009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách.

PROJEKT "ADAMKO HRAVO - ZDRAVO" - do školského procesu vnášame 12 zásad zdravého životného štýlu : vzdelávanie, pestrá strava, pohyb a šport, hra a tvorivosť,denný poriadok, otužovanie, rodina, spánok, hygiena,ochrana prírody, voľný čas, čistý vzduch.

 

 

 

   

Ďakujeme všetkým rodičom, zamestnancom a  priateľom školy, ktorí majú pre nás otvorené  a štedré srdce. Želáme si, aby detské očká hľadeli na nás s láskou a dôverou  a okolie so spokojnosťou, úctou a vážnosťou...

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

      OZNAMY     

Riaditeľka Materskej školy na Ul. gen. Svobodu 744/33 vo Svidníku oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude  v tomto  roku  prerušená  od 1.júla  do 31.augusta 2018

Rodičia môžu deti počas letných prázdnin v mesiaci júl 2018  prihlásiť do 

Materskej školy Ul. Ľ. Štúra, ktorá bude v prevádzke  od 1. júla do 31. júla 2018.

Počas  mesiaca AUGUST budú všetky tri MŠ zatvorené .

Termín prevádzky materskej školy v meste Svidník počas prázdnin bol odsúhlasený zriaďovateľom.

Prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa do materskej školy počas prázdninového mesiaca júl, aby  to nahlásili triednej učiteľke do 26. júna 2018.

Poplatok /výchovné/ za prázdninový mesiac – júl sa bude vyberať v súlade so VZN mesta Svidník, t.j. 20,00 € výchovné a 1,00 € RP mesačne  v príslušnej  materskej škole.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Anna Kurečková, riad. MŠ