PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Riaditeľka materskej školy  oznamuje rodičom, že prevádzka školy počas letných prázdnin ZŠ bude  v tomto roku  prerušená  od 1.júla  do 31.júla 2019. Prevádzka pre prihláené deti začne 1.augusta 2019.

V mesiaci júl 2019 sú prihlásené deti v  Materskej škole 8. Mája.

Prosíme rodičov, aby poplatok za prázdninové mesiace – júl a august  uhrádili v súlade s VZN mesta Svidník, t.j. 20,00 € 1,00 RP mesačne  na č. účtu v príslušnej  materskej škole / za júl v MŠ 8. mája a v auguste na č. účtu našej materskej školy/. Predškoláci uhrádzajú len 1,00 eur.

                           Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

    Nech po celý rok  vo Vašich srdciach spokojnosť a šťastie vládne súčasne so želaním, aby sa Vašim deťom dostalo to najlepšie, čo naša škola ponúka. Ďakujeme všetkým, ktorí  prispeli našej škole  2% z dane .                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 V materskej škole sa zameriavame na presadzovanie pohybovej aktivity u detí, podporu zdravia, prevenciu civilizačných ochorení, na rozvoj návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom, na dosiahnutie optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Aktívne pracujeme v Národnom projekte Elektronizácia vzdelávacieho procesu regionálneho školstva DIGI ŠKOLA. V rámci grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia - Bezpečne na cestách, Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt "Semafór - nie je fór !" 

Škola získala  certifikát „ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE“ a tým sa stala členom Národného projektu „Škola podporujúca zdravie“ Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR . Projekt ŠPZ WHO / svetová zdravotnícka organizácia /CE/ Európska rada /aCEC/Komisia pre európske spoločenstvo/.

V spolupráci s Falck bol škole udelený certifikát BEZPEČNÁ MATERSKÁ ŠKOLA.

V spolupráci s ŠČK vo Svidníku získali zamestnnci potvrdenie o absolvovaní prvej pomoci.

Za reaalizáciu projektu "Sviatky, tradície a zvyky"  bol materskej škole udelený certifikát  e-Twinning. Projekt

podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných  technológii.

MŠ bola zapojená do pilotného projektu MŠ V a V SR IKATIKA.

PROGRAM "ŠKOLSKÉ OVOCIE" -  materská škola má uzavretú rámcovú zmluvu na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v nadväznosti na NV SR č.341/009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách.

PROJEKT "ADAMKO HRAVO - ZDRAVO" - do školského procesu vnášame 12 zásad zdravého životného štýlu : vzdelávanie, pestrá strava, pohyb a šport, hra a tvorivosť,denný poriadok, otužovanie, rodina, spánok, hygiena,ochrana prírody, voľný čas, čistý vzduch.  

Ďakujeme všetkým rodičom, zamestnancom a  priateľom školy, ktorí majú pre nás otvorené  a štedré srdce. Želáme si, aby detské očká hľadeli na nás s láskou a dôverou  a okolie so spokojnosťou, úctou a vážnosťou...