V materskej škole sa zameriavame na presadzovanie pohybovej aktivity u detí, podporu zdravia, prevenciu civilizačných ochorení, na rozvoj návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom, na dosiahnutie optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.                                 

                             

 

Aktívne pracujeme v Národnom projekt Elektonizácia vzdelávacieho procesu regionálneho školstva DIGI ŠKOLA.

V rámci grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia - Bezpečne na cestách Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt "Semafór - nie je fór !" V prešovskom kraji uspeli len dva projekty a tešíme sa , že práve náš je jedným z nich.

Pozornosť je sústredená na zážitkové učenie hrou smerované k tomu, aby deti prežívali radostné detstvo v MŠ.

Škola získala  certifikát „ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE“ a tým sa stala členom Národného projektu „Škola podporujúca zdravie“ Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR ako jediná materská škola v meste Svidník. Projekt ŠPZ WHO / svetová zdravotnícka organizácia /CE/ Európska rada /aCEC/Komisia pre európske spoločenstvo/. Na Slovensku bol schválený MŠ SR a MZ SR v súvislosti so schválením Národného programu podpory zdravia.

V sppolupráci s Falck bol škole udelený certifikát BEZPEČNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

 

Za reaalizáciu projektu "Sviatky, tradície a zvyky"  bol materskej škole udelený certifikát  e-Twinning. Projekt

podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných  technológii.

PROGRAM "ŠKOLSKÉ OVOCIE"   Materská škola má uzavretú rámcovú zmluvu na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v nadväznosti na NV SR č.341/009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách.

PROJEKT "ADAMKO HRAVO - ZDRAVO" Do školského procesu vnášame 12 zásad zdravého životného štýlu : vzdelávanie, pestrá strava, pohyb a šport, hra a tvorivosť,

denný poriadok, otužovanie, rodina, spánok, hygiena,ochrana prírody, voľný čas, čistý vzduch

V materskej škole pracuje 11 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky a 6 nepedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Prihlásených je 114 deti.

 

   

Ďakujeme všetkým rodičom, zamestnancom a  priateľom školy, ktorí majú pre nás otvorené  a štedré srdce. Želáme si, aby detské očká hľadeli na nás s láskou a dôverou  a okolie so spokojnosťou, úctou a vážnosťou...

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

        OZNAMY :

  "Tajomstva vesmíru "

19. marca 2018 - stretnutie Mgr.Jána Sadiva z hvezdárne Roztoky s deťmi

 

20.3.2018  - stretnutie deti 2.tr. a 3 tr.s poslancom Mgr.Kamilom Benkom, riad. POK

 

27. marca 2018 navštívi našu materskú školu divadlo THEATRUM s hudobným predstavením " Pesničkal návrat"

 **********************

Súťaž „RECYKLUJ A VYHRAJ

 v zbere tetrapakov z mlieka

a viečok z jogurtov značky SABI.

Pomôžte svojej škole.

Súťaž končí  20.4.2018.