december

1.12.2017     Projekt : Dopravná výchova s Mestskou políciou vo SVIDNíKU

05.12.2017 Mikulášsky koncert pre deti v ZUŠ vo Svidníku

04.12.2017  Mikuláš   v materskej škole   

                    Divadlo Zvieratkovo s odovzdávaním

                    "mikulášských darčekov" 

11.12.2017    Návšteva deti 3 a 2 triedy v ZŠ

11.12.2017   Betlehemský večer - 24 ročník v Dome kultúry                    

19.12.2017     Vianočná akadémia   o 15,15 hod.

                      v triede, ktorú dieťa navštevuje

                     -besiedka spojená s kultúrnym programom pre rodičov